Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

 

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 

Jak kontrolować pliki cookie?

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.

 

Ochrona danych osobowych

Jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, poniżej przedstawiamy Państwu informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

I Administrator danych osobowych

Jako administrator Państwa danych osobowych, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, poniżej przedstawiamy Państwu informacje z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest "BULLOCK" Spółka z o.o. z siedzibą w Sławnie, ul. Polanowska 16, 76-100 Sławno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520247, NIP: 4990650488, REGON: 321557889, zwana dalej "BULLOCK" Spółka z o.o.

Z Administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować listownie na adres: ul. Polanowska 16, 76-100 Sławno.

II Inspektor ochrony danych

"BULLOCK" Spółka z o.o. wyznaczyło Inspektora ochrony danych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych, listownie na adres "BULLOCK" Spółka z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@coval.com.pl

III Cele przetwarzania danych osobowych

"BULLOCK" Spółka z o.o. przetwarza powierzone przez Państwa dane osobowe tzn. w szczególności zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. sprzedaż produktów oferowanych przez "BULLOCK" Spółka z o.o.;
 2. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez "BULLOCK" Spółka z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
 3. dochodzenie roszczeń;
 4. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych;
 5. archiwizacja.

Mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych w innych celach, wyraźnie określonych w treści udzielonej zgody.

Informujemy przy tym, że "BULLOCK" Spółka z o.o. przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być warunkiem koniecznym do sprzedaży produktów.

IV Czas przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować "BULLOCK" Spółka z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości, kodeks cywilny);

 • okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

W związku z powyższym, dane osobowe będą przechowywane przez "BULLOCK" Spółka z o.o. do czasu zakończenia działań podejmowanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, do czasu wykonania obowiązków umownych lub ustawowych, odwołania udzielonej zgody na przetwarzanie lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, nie więcej jednak niż przez 10 lat (zgodnie z art. 118 k.c.) od daty wymagalności danego roszczenia, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

V Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy np. obsługa IT, firmy pocztowe i kurierskie, podmioty współpracujące), banki.

Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

 1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

"BULLOCK" Spółka z o.o. może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

VI Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Zgodnie z RODO przysługują Państwu – jako osobom, których dane osobowe dotyczą - następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli to ma miejsce, ma prawo do informacji, jakie jej dane osobowe i w jakich celach są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.

2. Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych, które są nieprawidłowe, a także ich uzupełnienia.

3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych, wskazując okoliczności to uzasadniające np. dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji umowy, dla której zostały zebrane, lub osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie a nie występują inne podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. Prawa do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych np. gdy administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

5. Prawa do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do administratora oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

6. Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – w przypadkach gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych do celów marketingowych.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, wówczas osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W celi skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie na adres "BULLOCK" Spółka z o.o. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@coval.com.pl

"BULLOCK" Spółka z o.o. bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją powyższych praw.

Termin miesięczny może ulec przedłużeniu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę wniosków. W takim przypadku "BULLOCK" Spółka z o.o. w terminie miesiąca od otrzymania wniosku, poinformuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itd.);
 2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
 3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Informujemy, że jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez "BULLOCK" Spółka z o.o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Naszym celem jest zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam przez Państwa danych.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania służbowe.AKTUALNE PROMOCJE

Odkryj produkty w wyjątkowej cenie


SKONTAKTUJ SIĘ

 

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach?